Pokud potřebujete pomoc s vytvořením objednávky. Neváhejte, rád pomůžu 605 105 026 - Viktor

Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád se vztahuje na veškeré movité věci (dále jen „zboží“) zakoupené v prodejnách nebo v internetovém obchodě společnosti Český smalt s.r.o. Kde se v tomto reklamačním řádu hovoří o prodávajícím, je jím Vikto Mykhailiuk se sídlem Tererova 1551/8, IČO: 06086471, Právní forma: Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona Datum vzniku: 17. 5. 2017. Kupujícím se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje v internetovém obchodě Vikto Mykhailiuk zboží, s výjimkou osob, které jsou podnikateli, a při uzavření smlouvy je z okolností zřejmé, že se koupě zboží či poskytnutí služby týká jejich podnikatelské činnosti. Spotřebitelem se pro účely tohoto reklamačním řádu rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Spotřebním zbožím se dle ust. čl. 1 odst. 2 písm. b) směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 1999/44/ES rozumí všechny hmotné movité předměty, s výjimkou zboží, které se prodává na základě výkonu rozhodnutí nebo jiných soudních opatření, vody a plynu, nejsou-li stáčeny v omezeném objemu nebo v určitém množství, a elektrické energie. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího při uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost.

 1. Práva kupujícího z vadného plnění v případě prodeje zboží

2.1. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Prodávající odpovídá kupujícímu zejména za to:

 • že zboží při převzetí má vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy prováděné prodávajícím či výrobcem,
 • že se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • že zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • že zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,
 • že zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

2.2. Projeví-li se vada zboží dle odst. 2.1. v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

2.3. Pokud zboží při převzetí kupujícím nemá vlastnosti uvedené v odst. 2.1., nebo vyskytne-li se u spotřebního zboží vada v době 24 měsíců od jeho převzetí kupujícím, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží bez vad, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

2.4. Pokud v případech dle odst. 2.3. kupující od smlouvy neodstoupí, ani neuplatní právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

2.5. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojeném ke zboží nebo v reklamě v souladu s právními předpisy uvedena doba, po kterou lze zboží použít, jedná se o dobu, na kterou prodávající poskytuje záruku za jakost, a ustanovení tohoto článku se na takové zboží použijí pouze v rozsahu odpovědnosti prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1.; v případě jiných vad, než na které se vztahuje odpovědnost prodávajícího za jakost zboží při převzetí kupujícím dle odst. 2.1., má kupující práva ze záruky za jakost dle čl. 3.

2.6. Právo z vadného plnění dle odst. 2.3. kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu zboží sám způsobil.

2.7. V případě prodeje spotřebního zboží nemá kupující práva z vadného plnění dle odst. 2.3. dále

 1. a) u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 2. b) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 3. c) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 4. d) vyplývá-li to z povahy zboží.

2.8. Má-li zboží vadu, z níž je prodávající zavázán, a jedná-li se o zboží prodávané za nižší cenu nebo o zboží použité, má kupující místo práva na výměnu zboží právo na přiměřenou slevu.

2.9. Kupující je povinen oznámit prodávajícímu vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit. Skrytou vadu je kupující povinen prodávajícímu oznámit bez zbytečného odkladu poté, co ji kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po převzetí zboží.

2.10. Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající v písemné formě, v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Prodávající v tomto potvrzení uvede své jméno, sídlo, identifikační číslo (IČO), jakož i další náležitosti dle § 2166 občanského zákoníku.

 1. Práva kupujícího ze záruky za jakost v případě prodeje zboží

3.1. Pokud prodávající prohlásí nebo s kupujícím sjedná, že na zboží poskytuje záruku, zavazuje se tím, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Stejné účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti zboží na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást zboží.

3.2. Prohlášení o poskytnutí záruky může být učiněno např. v záručním listě, v návodu ke zboží či v dokladu o zakoupení zboží.

3.3. Za vadu zboží krytou zárukou se považuje stav, kdy zboží přestane být způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo kdy ztratí obvyklé vlastnosti.

3.4. Určují-li smlouva a prohlášení o záruce různé záruční doby, platí doba z nich nejdelší. Ujedná-li však prodávající s kupujícím jinou záruční dobu, než jaká je vyznačena na obalu jako doba použitelnosti, má přednost toto ujednání.

3.5. Záruční doba běží od převzetí zboží kupujícím.

3.6. Vyskytne-li se u zboží během záruční doby vada krytá zárukou, má kupující právo požadovat opravu zboží, doplnění toho, co chybí anebo přiměřenou slevu; není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti. Nelze-li vadu odstranit a nelze-li pro ni zboží řádně užívat, má kupující právo požadovat dodání nového zboží bez vad nebo může odstoupit od smlouvy anebo požadovat přiměřenou slevu.

3.7. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6., způsobila-li vadu po převzetí zboží kupujícím vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu prodávající.

3.8. Kupující nemá právo ze záruky dle odst. 3.6. dále

 1. a) pokud kupující vadu zboží sám způsobil,
 2. b) u zboží prodávaného za nižší cenu, pokud jde o vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,
 3. c) na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním,
 4. d) u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo
 5. e) vyplývá-li to z povahy zboží.

3.9. Vadu, na kterou se vztahuje záruka, musí kupující vytknout prodávajícímu bez zbytečného odkladu poté, kdy měl možnost zboží prohlédnout a vadu zjistit, nejpozději však do uplynutí záruční doby.

3.10. Plnění, kterého lze dosáhnout uplatněním práva z vadného plnění dle čl. 2, se kupující nemůže domáhat na základě práva ze záruky za jakost.

 1. Uplatnění práv z vadného plnění a práv ze záruky za jakost

4.1. Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti za vady dle čl. 2 nebo práva ze záruky za jakost dle čl. 3 (dále jen „reklamace“), pouze pokud prodávajícímu prokáže, že zboží bylo zakoupeno u prodávajícího, a to včetně data a přibližného času koupě (např. předložením originálního dokladu o zaplacení zboží, potvrzení dle odst. 2.10., záručního listu, pokud je potvrzen prodávajícím, či jiným hodnověrným způsobem). Kupující je povinen v reklamaci uvést své jméno a kontaktní údaje.

4.2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci u prodávajícího na adrese č.p. 108, 267 62 Osek. Je-li však v potvrzení podle odst. 2.10. nebo v prohlášení či ujednání o poskytnutí záruky dle odst. 3.1 uvedena jiná osoba určená k provedení opravy, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u toho, kdo je určen k provedení opravy.

4.3. Kupující je při uplatnění reklamace povinen uvést, jaké právo z vadného plnění či právo ze záruky za jakost uplatňuje, tedy jaký požaduje způsob vyřízení reklamace.

4.4. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nového zboží, nemůže-li zboží vrátit v tom stavu, v jakém je obdržel. To neplatí

 1. a) došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady zboží,
 2. b) použil-li kupující zboží ještě před objevením vady,
 3. c) nezpůsobil-li kupující nemožnost vrácení zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo
 4. d) prodal-li kupující zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li je, anebo pozměnil-li zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí kupující prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití zboží prospěch.

4.5. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané.

4.6. V případě uplatnění reklamace je prodávající povinen potvrdit kupujícímu v písemné formě, kdy reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

4.7. Uplatnil-li kupující reklamaci oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou kupující nemůže vadné zboží užívat. Kupující má v takovém případě právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace za podmínek stanovených § 1924 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

 1. Lhůty pro vyřízení reklamace

5.1. V případě, že kupující je spotřebitelem, je prodávající povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být v takovém případě vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

5.2. V ostatních případech je prodávající povinen vyřídit reklamaci včetně odstranění vady ve lhůtě sjednané s kupujícím, jinak ve lhůtě přiměřené podle druhu zboží či služby a povahy vady.

5.3. Prodávající je povinen ve lhůtě pro vyřízení reklamace informovat kupujícího o skutečnosti, že jeho reklamace byla po odborném posouzení tvrzené vady vyřízena, pouze pokud se jedná o reklamaci kupujícího, který je spotřebitelem. V ostatních případech je plně na kupujícím, aby se u prodávajícího po uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace sám informoval, zda a jak byla jeho reklamace vyřízena.

 1. Vyzvednutí zboží po provedení opravy nebo po dodání nového zboží bez vad

6.1. Byla-li reklamace vyřízena opravou zboží nebo dodáním nového zboží bez vad a kupující si nevyzvedne opravené nebo nově dodané zboží bez zbytečného odkladu poté, co reklamace měla být vyřízena, nebo bez zbytečného odkladu po vyrozumění o vyřízení reklamace, může je prodávající na účet objednatele vhodným způsobem prodat. Nebrání-li tomu povaha zboží, prodávající vyrozumí kupujícího o zamýšleném prodeji takového zboží a stanoví mu náhradní lhůtu k jeho převzetí, která nesmí být kratší než jeden měsíc.

6.2. Nehlásí-li se neznámý nebo nesnadno dosažitelný kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu delší než šest měsíců, popřípadě, brání-li tomu povaha zboží, nehlásí-li se kupující o opravené nebo nově dodané zboží po dobu přiměřenou jeho povaze, může prodávající zboží na jeho účet prodat i bez vyrozumění dle odst. 6.1.

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. 10. 2020